Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

12:50
4951 13fd

­

Reposted fromjustadream justadream viahereyes hereyes

April 27 2017

urodzonawprimaaprilis
16:29
0234 db06
Reposted fromsarazation sarazation viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
16:29
0766 9bfd
Reposted frompikkumyy pikkumyy viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
16:28
urodzonawprimaaprilis
16:26
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaznikajac znikajac
urodzonawprimaaprilis
16:26
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
16:25
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahereyes hereyes

April 25 2017

urodzonawprimaaprilis
20:14
9685 703e
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
19:37
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— "Nieznośna lekkość bytu", M. Kundera
Reposted fromtosio-landia tosio-landia viawiecznosci wiecznosci
19:35
5908 b581 500
Reposted fromshoutingwalls shoutingwalls viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
19:34
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viahereyes hereyes
19:34
urodzonawprimaaprilis
19:34
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawiecznosci wiecznosci

March 31 2017

20:37
5405 356d 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
20:36
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain vialady-fraser lady-fraser

March 23 2017

urodzonawprimaaprilis
21:50
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
21:49
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiecznosci wiecznosci
urodzonawprimaaprilis
21:48
Reposted fromshakeme shakeme viaxmartii xmartii
21:48
5659 5709
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaxmartii xmartii

March 19 2017

08:14
1191 236b 500
Reposted fromtwice twice viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl